Terms and conditions


Tjeneste- og salgsvilkår for bruk av mammakurs.no og våre kurs

1. Generelt

​Disse vilkårene gjelder for bruk av mammakurs.no sine nettsider med informasjon, medlemsportal og kursinnhold. For å kunne bruke mammakurs.no må du akseptere disse tjenestevilkårene. Du aksepterer våre vilkår når du kjøper ett eller flere av våre kurs eller blir medlem av en medlemsportal. Vilkårene kan bli oppdatert uten at dette varsles med mindre endringene har betydning for brukerbetingelsene. Den til enhver tid gjeldende versjonen av våre vilkår finner du på mammakurs.no/terms

2. Partene

Selger er Psynergico AS, ingvill@mammakurs.no, org. nr. 929 103 866 og betegnes i det følgende som  selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Om mammakurs.no

Mammakurs.no leverer nettbaserte kurs og medlemsportaler med ulike tema. Innhold og funksjoner vil kunne endres uten at dette varsles deg som kunde på forhånd når det skjer som ledd i forbedring av våre tjenester. Ved betydelige endringer som påvirker de grunnleggende egenskapene ved mammakurs.no vil våre kunder få beskjed og informasjon før endringene gjennomføres.

4. Grunnleggende vilkår for kjøp av kurs og opprettelse av brukerkonto  

Ved å benytte deg av kurs og medlemsportaler hos mammakurs.no forplikter du deg til å holde passordet til din konto hemmelig og sikre at din egen konto ikke blir brukt av andre. Din kurstilgang er personlig og du kan ikke gi andre personer tilgang med unntak av din partner eller andre du skal ha med deg på fødselen. Dersom du oppgir uriktig info under registreringsprosessen eller senere, forbeholder mammakurs.no seg retten til å stenge kontoen og eventuelt kreve erstatning for økonomisk tap eller kostnader som har påløpt som følge av dette.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Gyldige betalingsmiddel er debet- og kreditkort. Mammakurs.no benytter to tjenester til å håndtere betalinger - Stripe og Vipps.

Avslutte faste betalinger/abonnement 

Faste betalinger håndteres via Stripe og Vipps.

For å avslutte en fast betaling på Stripe kan du enten sende en epost til ingvill@mammakurs.no eller følge linken i kvitteringen du mottar hver måned.

For å avslutte en fast betaling på Vipps går du til "Faste betalinger" i Vipps-appen, velger abonnementet du skal avslutte og trykker "Administrer abonnement". Da kan du logge inn med Vipps og avslutte abonnementet. 

6. Levering

Tjenesten leveres til kjøperen umiddelbart etter betaling.

7. Regler for bruk av våre tjenester

Følgende regler gjelder for våre tjenester:

a) All tekst, alle bilder og andre medier (filmer, arbeidsark osv.) som er tilgjengelig hos mammakurs.no tilhører eier av mammakurs.no og vil kunne være kopibeskyttet av sine respektive rettighetshavere. Tekst eller bilder kan ikke under noen omstendigheter kopieres eller videreformidle uten skriftlig tillatelse fra eier av mammakurs.no.

b) Vi kjøper plattformtjenester av simplero.com. Det er ikke lov å overvåke, kopiere eller samle inn informasjon fra denne plattformen verken automatisk eller manuelt, uten skriftlig tillatelse. Det er heller ikke lov til å forsøke å få uautorisert tilgang eller teste sikkerheten til vår plattform.

c) Å forsøke å få eller faktisk tilegne seg tilgang til data fra vår plattform som ikke er ment for deg som kunde er ikke tillatt. Hvis du som kunde kommer i besittelse av informasjon som du opplever at ikke er ment for deg, plikter du å melde i fra til oss

d) Som kunde aksepterer du at det kan oppstå forstyrrelser i plattformens funksjoner som fører til at hele eller deler av vår tjeneste er utilgjengelig i perioder. Dette kan være et resultat av hendelser både innenfor og utenfor vår kontroll som for eksempel oppdateringer eller teknisk vedlikehold i regi av vår plattformleverandør

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig til kundeservice@mammakurs.no

10. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

11. Oppsigelse av medlemsskap.

Medlemsskap kan avsluttes på "Kontoen din" under "Subscriptions", deretter "Manage payment" og "Stopp abonnementet fra å fornye seg".

12. Personopplysninger

All behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning og i samsvar med vår personvernerklæring

13. Linker til eksterne nettsider

I tekster på mammakurs.no kan det være oppgitt lenker til andre nettsider som ikke er eid av mammakurs.no. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse sidene eller bruken av disse.

14. Immaterielle rettigheter

Tekster, bilder, lydfiler og filmer på mammakurs.no er vår eiendom. Dette innholdet og elementer som firmanavn, logo og produktnavn kan ikke under noen omstendighet helt eller delvis kopieres eller videreformidles uten skriftlig forhåndsavtale med mammakurs.no.

15. Sosiale medier

Mammakurs.no har konti i sosiale medier hvor vi lar personer kommentere, stille spørsmål og dele informasjon. Vi er ikke ansvarlig for det som skrives av våre kunder og andre, men etterstreber å regulere kommentarfelt o.l. slik at ikke sensitive personopplysninger deles. Kommentarer kan slettes uten varsel. 

16. Begrensninger i ansvar

Vi kan ikke gi noen garanti for effekten av den informasjonen, tips og verktøyene vi gir kunder gjennom våre kurs og medlemsportaler. Bruk av våre kurs må aldri erstatte kontakt med helsetjenester og vi vil aldri gi individuelle råd eller helsehjelp. Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar for personers helsetilstand.

17. Salgsvilkår

Vi følger Forbrukertilsynets standard salgsvilkår for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Salgsvilkårene kan du lese her.